Γνώμη

και η διπλωματία δι’ αυτών       Του Γιάννη

  «Τόποι και Πρόσωπα της Πόλης»   Δ΄ Κύκλος

    Δημοσιεύτηκε στην «Ανατολή» τεύχος αρ. 225-226

    Δημοσιεύτηκε στην «Ανατολή», τεύχος 223-224 (εκδόθηκε

    Δημοσιεύτηκε στην «Ανατολή», τ. 218 (τυπώθηκε